header.less
602 837 837
menu.less

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu MAX-SHOP.CZ

 

platné a účinné od 10.12.2014

 

1.             Úvodní ustanovení

1.1               Prodávající

1.1.1                 Internetový obchod MAX-SHOP.CZ je provozován společností MAXmobil max-shop.cz s.r.o., IČ 06714579, se sídlem Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40877.

1.1.2                 Kontaktní údaje Prodávajícího:

 a)     adresa pro doručování: MAXmobil max-shop.cz s.r.o., Pražská 140/20, 46001 Liberec

 b)     elektronická adresa: info@max-shop.cz

 c)     telefon: +420 602 837 837

d) odpovědný vedoucí: Daniel Fibikar

1.2               Obchodní podmínky

1.2.1                 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu MAX-SHOP.CZ (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2                 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3                 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3               Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1                 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.max-shop.cz/clanky.php?cl=6.

1.3.2                 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

1.3.3                 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4                 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4               Definice a výklad pojmů

1.4.1                 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.max-shop.cz/, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2                 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3                 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4                 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

1.4.5                 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6                 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu MAX-SHOP.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7                 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8                 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost MAXmobil max-shop.cz s.r.o., identifikovaná v čl. 1.1;

1.4.9                 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu nebo v „kamenné prodejně“ Prodávajícího.

2.             Nabídka Zboží, objednávka, UZAVření Kupní smlouvy

2.1               Nabídka Zboží

2.1.1                 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2                 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.

2.1.3                 Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2               Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1                 V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na tlačítko „DO KOŠÍKU“ Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2                 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží jednak jako cena bez DPH a zároveň jako cena včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny.

2.2.3                 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3               Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1                 Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2                 Automatizované potvrzení doručení Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 není přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno závazné přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.3                 Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4                 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5                 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.6                 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4               Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1                 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujících kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2                 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.), ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3                 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4                 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5               Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1                 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2                 Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), při osobním odběru hotovostí. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží do virtuálního nákupního košíku v části „Doprava a platba“. Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.5.3         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.             Dodání Zboží, Platební podmínky

3.1               Termín dodání

3.1.1                 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, zobrazí se doba odeslání Zboží Kupujícímu poté, co myší najede na text „skladem“, který je uveden u každého Zboží v jeho popise. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

3.1.2                 Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2               Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1                 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2                 Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3                 Prodávající zasílá Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravců vybraných Kupujícím ze seznamu, který se mu zobrazí v souvislosti s vyplňováním objednávkového formuláře. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4                 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3               Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1                 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2                 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě, pokud dopravce určil sám Kupující. V jiných případech se užijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4               Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1                 Kupující prohlašuje, že prohlédne zásilku a ještě před jejím převzetím od dopravce zkontroluje, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky Kupující prohlašuje, že zkontroluje stav Zboží v zásilce a že o případném poškození Zboží během přepravy vyhotoví záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2                 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, Kupující prohlašuje, že bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky Zboží prohlédne a že případné vady bude reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

3.4.3                 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

4.             odstoupení od Kupní smlouvy

4.1               Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1                 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

a)       od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b)       od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c)       od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2                 V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3                 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako neoddělitelná příloha, je možné jej stáhnout, popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4                 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

a)    pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal; případně pokud se jednalo o pořízení digitálního obsahu, který je poskytován bez hmotného nosiče;

b)    bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

c)     bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

d)    bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží v neporušeném obalu vrátit (zde se jedná například o sluchátka, holicí strojky či zastřihovače, elektrické zubní kartáčkym, roušky, respirátory, apod.).

4.1.5                 Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6                 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7                 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8                 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Při odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě bez udání důvodu u produktů Apple bude brán zřetel na to, zda kupující provedl on-line aktivaci u společnosti Apple a tím aktivoval nejen technickou podporu, ale i odpovědnost za vady společnosti Apple. V tomto případě nebude Prodávající vyplácet zpět plnou kupní cenu, ale částku poníženou o slevu, se kterou je zboží aktuálně prodejné.

4.1.9                 Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Uhradil-li Kupující kupní cenu složenkou a bude-li trvat na tom, že kupní cena včetně nákladů na dodání mu má být vrácena stejným způsobem, bude vrácená kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky.

4.1.10             Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.6, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.11             Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.12             Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2               Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1                 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2                 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3                 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4                 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

5.             JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA za jakost, REKLAMACE

5.1               Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1                 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a)     má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)     se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c)     je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 d)     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2                 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2               Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1                 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2                 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3                 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4                 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5                 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a)     u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b)     v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c)     v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d)     v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

 e)     za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6                 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3               Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1                 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2                 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3                 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4                 Ustanovení čl. 5.2.25.2.4 o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4               Reklamace

5.4.1      Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na adrese: MAXmobil s. r. o., Pražská 140/20, Liberec 1, 460 01, a to následovně:

 a)     zasláním písemné reklamace (reklamační dopis) běžnou poštou společně s reklamovaným Zbožím, nebo

 b)     předáním Zboží včetně reklamačního dopisu osobně přímo na adrese provozovny Prodávajícího.

5.4.2                 Další postup reklamace a povinnosti Prodávajícího při vyřizování reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: https://www.max-shop.cz/reklamacni-rad

5.5               Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

5.5.1                 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.

5.5.2                 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.3                 Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.4                 Jde-li o takovou vadu Zboží, jejíž výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodne s Kupujícím způsobem dle čl. 5.4.2.       

5.5.5                 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.2) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.3), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.6                 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

5.5.7                 Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží jsou přehledně upraveny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: https://www.max-shop.cz/reklamacni-rad

6.             Odpovědnost za škodu

6.1               Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

6.2               Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

7.             ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

7.1               Osobní údaje

7.1.1                 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Kupující – podnikatel je oprávněn zadávat při vyplňování Objednávky popř. pozdějších změnách svých údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (především zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.

7.1.2                 Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Zboží a komunikace s Kupujícím. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

7.1.3                 Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení (čl. 7.2 Obchodních podmínek), jinak po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

7.1.4                 Prodávající neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00066242. Lze ověřit přímo ve veřejném registru zde.

7.1.5                 Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

7.1.6                 Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících.

7.2               Zasílání obchodních sdělení

7.2.1                 Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Prodávající oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Kupní smlouvy.

7.2.2                 Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

7.3               Cookies

7.3.1                 Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač. Vypnutí cookies Kupujícím většinou neznemožní užívání stránek Internetového obchodu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek Internetového obchodu.

8.             závěrečná ustanovení

8.1               Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2               Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.3               Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI), v případě nakládání s osobními údaji pak Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4               V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

 

Příloha Obchodních podmínek:

 

Informace

provozovatele internetového obchodu MAX-SHOP.CZ – společnosti MAXmobil max-shop.cz s.r.o..

o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

 

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě MAX-SHOP.CZ

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.4 Obchodních podmínek internetového obchodu MAX-SHOP.CZ.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.(v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

 

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu MAX-SHOP.CZ, společnost MAXmobil, s.r.o., sídlem Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 254 40 411, e-mail: info@max-shop.cz, tel.:+602 837 837., a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu sídla společnosti MAXmobil max-shop.cz s.r.o.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

 

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

2. sledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

 

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: MAXmobil max-shop.cz s.r.o., Pražská 140/20, Liberec 1, PSČ 460 01. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

 

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

 

 

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu MAX-SHOP.CZ. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu MAX-SHOP.CZ nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

 

 

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

 


 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

MAXmobil max-shop.cz s.r.o.

Pražská 140/20

460 01 Liberec 1

IČ 06714579

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu

tohoto zboží:

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné

podobě)

 

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

 

 

 

 


footer.less
Přihlašte se k odběru novinek a nenechte si ujít akce a slevy
Ecommerce Europe Trustmark
Platební brány: Platební metody Přidejte se k nám: