header.less
602 837 837
menu.less

Reklamační řád

Reklamační řád

internetového obchodu MAX-SHOP.CZ

 

platný a účinný od 10.12.2014

 

1.             Úvodní ustanovení

1.1               Reklamační řád

1.1.1      Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu MAX-SHOP.CZ. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu MAX-SHOP.CZ.

1.2                Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1      Reklamační řád je určen Kupujícím - spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží, ledaže by u konkrétního ujednání bylo uvedeno, že se na Kupující – podnikatele nevztahuje.

1.3               Vymezení pojmů

1.3.1      Internetový obchod – e-shop provozovaný na adrese https://www.max-shop.cz/;

1.3.2      Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.3.3      Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.3.4      Kupující - podnikatel – fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která splňuje definici podnikatele dle § 420 Občanského zákoníku);

1.3.5      Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.3.6      Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.3.7      Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu MAX-SHOP.CZ, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.3.8      Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost MAXmobil max-shop.cz s.r.o., IČ 06714579, se sídlem Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40877;

1.3.9      Reklamace – způsob uplatnění nároků z vadného Zboží Kupujícím;

1.3.10  Spotřebitelská smlouva – Kupní smlouva, kterou s Prodávajícím uzavřel Kupující – spotřebitel;

1.3.11  vada – stav, kdy Zboží nemá vlastnosti, které by mělo mít podle Kupní smlouvy nebo podle právních předpisů, jednotlivé příklady vad jsou uvedeny dále v čl. 2.1;

1.3.12  Zboží – věc zakoupená v Internetového obchodu.

2.             Jaké máte práva v případě vad zboží

2.1               Co je to vada Zboží

2.1.1      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a)     má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)     se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c)     je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 d)     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.1.2      Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3      Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.2               Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1      Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a)     u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b)     v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c)     v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d)     v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím (např. použité mobilní telefony a mobilní telefony určené sběratelům),

 e)     za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.2.2      Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

2.3               Na co má Kupující - spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1      Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 a)     pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

 b)     pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží), nebo

 c)     pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 d)     pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2      Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. vadná sluchátka přiložená k mobilnímu telefonu, který je jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.3.3      Bezplatné odstranění vady Zboží

2.3.4      Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 a)     není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

 b)     pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 c)     pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.5      Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 - 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 - 2.3.3, ale

 a)     Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

 b)     Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

 c)     zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6      Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

2.4               Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2      Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.4.3      Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.4      Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.5                Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1      Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

3.             Jak reklamovat Vadné zboží

3.1               Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1      Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na adrese: MAXmobil s. r. o., Pražská 140/20, Liberec 1, 460 01, a to následovně:

 a)     zasláním písemné reklamace (reklamační dopis) běžnou poštou společně s reklamovaným Zbožím, nebo

 b)     předáním Zboží včetně reklamačního dopisu osobně přímo na adrese provozovny Prodávajícího.

3.1.2      Reklamace (reklamační dopis) musí obsahovat popisem důvodu reklamace, zpáteční adresu Kupujícího a jeho kontaktní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

3.1.3      Pokud je potřeba Zboží v souvislosti s reklamací zaslat, je Kupující povinen ve vlastním zájmu zabalit Zboží včetně veškerého příslušenství do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označit zásilku příslušnými symboly a viditelně též slovem „REKLAMACE“.

3.1.4      V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle Obchodních podmínek.

3.1.5      V případě neoprávněné reklamace (tzn. reklamace, která bude zamítnuta z důvodu zjevného mechanického poškození Zboží, nebo z důvodu odborného posouzení autorizovanými servisními středisky), vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu prokazatelných nákladů spojeným s posouzením reklamace. Tento článek se vztahuje pouze na Kupující – podnikatele a neuplatní se vůči Kupujícím – spotřebitelům.

3.2               Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.2.1      Poté, co Kupující doručí Prodávajícímu reklamaci Zboží, potvrdí Prodávající datum uplatnění reklamace; v zájmu urychlení vyřizování reklamace zašle Prodávající potvrzení uplatnění reklamace e-mailem, nebude-li Kupující výslovně požadovat zaslání písemného potvrzení běžnou poštou.

3.2.2      Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší, zejména tehdy, kdy je nezbytné reklamované Zboží zaslat do centrálního servisu výrobce – Kupující bere na vědomí, že se záruční oprava tímto může prodloužit, a to až na 60 dnů. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.2.1.

3.2.3      O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 a)     datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

 b)     důvody reklamace;

 c)     způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

 d)     výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

 e)     zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

 f)      zdůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2.4      Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

3.2.5      Na vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo reklamované Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

3.3               Náklady na dopravu reklamovaného zboží

3.3.1      Úhrada nákladů Kupujícího na dopravu reklamovaného Zboží bude Prodávajícím uznána za těchto podmínek:

 a)     Reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.

 b)     Kupující podá žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného Zboží

 c)     Kupující písemně doloží výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

3.3.2      Úhrada bude provedena buď bankovním převodem na účet Kupujícího, nebo v hotovosti osobně v provozovně Prodávajícího na adrese uvedené v čl. 3.1.1, a to v provozní době.

3.3.3      Prodávající uhradí Kupujícímu pouze poštovné v přiměřené výši vzhledem k povaze reklamovaného Zboží.

3.4               Vyzvednutí reklamovaného Zboží, svépomocný prodej nevyzvednutého Zboží Prodávajícím

3.4.1      Při převzetí Zboží od dopravce by měl Kupující zkontrolovat, zda je zásilka bez viditelného poškození. V případě poškozeného obalu zásilky Kupující povinen poškození reklamovat a požadovat po dopravci reklamační protokol nebo jinou formu potvrzení o tom, že zásilka byla viditelně poškozena.

3.4.2      Předal-li Kupující Zboží k reklamaci v provozovně Prodávajícího (uvedené v čl. 3.1.1), nebo neuvedl-li Kupující v reklamaci svou zpáteční adresu, je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné ve výši 10 Kč denně počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného Zboží.

3.4.3      V případě, že si Kupující nevyzvedne reklamované Zboží ani po uplynutí 3 měsíců poté, co jej Prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je Kupující oprávněn nevyzvednuté Zboží prodat, na což upozorní Kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo později.  Jde-li o věc větší hodnoty, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího samostatně předem vyrozumět (v závislosti na tom, jaké mu Kupující předal kontaktní údaje) a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí reklamovaného Zboží.

3.4.4      Na svépomocný prodej se užije § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované Zboží neprodejné nebo značně poškozené, je Prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 12 měsíců toto Zboží zničit nebo vyhodit.

footer.less
Přihlašte se k odběru novinek a nenechte si ujít akce a slevy
Ecommerce Europe Trustmark
Platební brány: Platební metody Přidejte se k nám: